Osobní rozvoj asistentek - komplexní modulární program

Organizačně schopná a komunikačně zdatná asistentka je nepostradatelnou oporou nadřízeného, případně celého týmu. Nabízíme Vám sadu odborných kurzů, v nichž se zaměřujeme na externí i interní komunikaci, týmovou spolupráci a rozvoj vztahů. Naučíte se asertivně jednat s různými typy lidí, profesionálně telefonovat, pečovat o návštěvy a řadu dalších užitečných dovedností nezbytných k profesionálnímu výkonu moderní asistentky.

Délka školení

5 x 8 hodin

O programu

Program je složen z 5 samostatných modulů.

Základní ceny kurzu

Cena za komplet 13.500 Kč bez DPH
Cena za modul 3.500 Kč bez DPH

Nejste plátci DPH? Tak jej zbytečně neplaťte a ušetřete 21%! Více informací.

Poptávka po firemním kurzu na míru

Co se v jednotlivých částech tréninku naučíte?

 • 1. Porozumět a pochopit zadání
  2. Jak zvládat pochvalu a kritiku
  3. Využívat technické a korespondenční nástroje
  4. Pracovat se stresem a zvládat time management
  5. Etiketě a její pracovně společenské části

Podrobná osnova programu

 

Komunikace pro Top Management

Co se v tréninku naučíte

Porozumět druhým nejen díky slovům a mít nadhled při komunikaci hlavně,
když se nedaří. Využívat vlastní sdělení k motivaci a přesvědčování. Zaujmout
a motivovat díky správné technice komunikace. Využít znalost komunikačního
typu partnera k lepšímu vzájemnému porozumění. Posilovat složku důvěry při
budování autority. Jak říct něco jen jednou a nemuset několikrát opakovat.

Délka kurzu:

8 hodin (jeden den)

Základní cena kurzu:

3.500 Kč bez DPH

Hlavní témata

Úvod a stanovení cílů účastníků
- Práce s osobními zkušenostmi účastníků
- Asertivní dovednost sdělení pocitu
- Využití emocí v komunikaci
Porozumění jako cíl komunikace
- Trénink porozumění komplikovaných podmínkách
- Lekce posuzování a souzení
-Dovednost rozpoznání komunikačního typu
- 4. komunikační typy
- Vstřícnost a prosazení během komunikace
- 10 vteřin rozhodne
- Co o něm vím hned?
Využití komunikačních typů
- Jak s nimi jednat?
- Proč s každým jinak?
- Případové studie z praxe
Trénink komunikačních technik
Komunikační motivace

Poptávka po firemním kurzu na míru

Pokročilé obchodování v praxi

Co se v tréninku naučíte:

Rozvoj dovedností a znalostí u Key Account manažerů pro lepší budování vztahů
se zákazníky a posílení zákaznické loajality a ochoty nakupovat i další služby
a produkty.

Délka kurzu:

8 hodin (jeden den)

Základní cena kurzu:

3.500 Kč bez DPH

Hlavní témata

Co je Key Account?
- Významní zákazníci
- Paretův princip
- Znalost zákazníka
- Důvody pro Pokročilé obchodování v praxi
Osobnost a role Key Account manažera
- Co očekává zákazník?
- Co očekává vaše firma?
Získávání nových klíčových zákazníků
- Úrovně vztahů se zákazníkem
- Jak se dostat na vyšší úroveň?
- Analýza a příprava strategie
Dlouhodobá spolupráce s klíčovými zákazníky
S kým jednáme?
Business pravidla jednání a vyjednávání

Poptávka po firemním kurzu na míru

Pozitivní asertivita v telefonu

Cíl semináře:

rozpoznat typ volajícího a přizpůsobit svůj hovor
efektivně vyřizovat vzkazy a důležité hovory
klidně řešit problémové telefony a agresivní volající
účinně plánovat klíčové hovory

Délka kurzu:

8 hodin (jeden den)

Základní cena kurzu:

3.500 Kč bez DPH

Hlavní témata:

- Každodenní naladění
- Zvládnutí přístroje
- Typologie volajících
- Techniky komunikace
- Fáze telefonního hovoru
- Plánování důležitých hovorů
- Problémoví a agresivní volající

Poptávka po firemním kurzu na míru

Asistentka jako profese

Délka školení

Jeden den (8 hodin)

Komu je kurz určen

Organizačně schopná a komunikačně zdatná asistentka je nepostradatelnou oporou nadřízeného, případně celého týmu. Nabízíme Vám kurz měkkých dovedností, v němž se zaměřujeme na externí i interní komunikaci, týmovou spolupráci a rozvoj vztahů. Naučíte se asertivně jednat s různými typy lidí, profesionálně telefonovat, pečovat o návštěvy a řadu dalších užitečných dovedností.

Základní cena kurzu:

3.500 Kč bez DPH

Nejste plátci DPH? Tak jej zbytečně neplaťte a ušetřete 21%! Více informací.

Poptávka po firemním kurzu na míru

Co vás v kurzu naučíme?

 • role asistentky
 • pravidla správného telefonování
 • pravidla správné písemné, E-mailové formy
 • osobní komunikace, asertivita, loajalita
 • komunikace s nadřízeným
 • práce s informacemi
 • základy etikety

Podrobná osnova kurzu

 

Organizace práce a řízení času

Co se v tréninku naučíte:

V tréninku Vás vybavíme účinnými nástroji, díky nimž budete efektivněji plánovat
a využívat svůj čas. Naučíte se předcházet zbytečným stresovým situacím
a případně tyto situace obratně zvládat. Ukážeme Vám, jak si můžete stanovit
cíle a priority a jak s časem lépe hospodařit. Vyzkoušíte si moderní metody Time
managementu, které Vám pomohou v práci s časem bez zbytečných emocí
a šrámů na „duši.“

Délka kurzu:

8 hodin (jeden den)

Základní cena kurzu:

3.500 Kč bez DPH

Hlavní témata

- Seznámení s tématem a stanovení očekávání účastníků v oblasti time managementu
- Osobnost, hodnota času – změna z (čas = stres) na (čas = zdroj)
- Odhalení zlodějů času
- Stanovení cíle – stanovení pracovních cílů kooperativní technikou
- Práce s prioritami – techniky stanovení priorit
- Plánování času – plánovací techniky a prostředky, postoje k plánování
- Zvládnutí prokrastinace
- Problémy při plánování
- Odpovědnost za vlastní čas – princip hlídacího psa
- Doporučení pro plánování času – kritická místa
- Práce s „Plánem uplatnění dovedností v praxi“ – akční plán změn

Poptávka po firemním kurzu na míru

Prezentace s jistotou

Co se v tréninku naučíte

- Vybrat vhodný typ prezentace
- Připravit efektivní prezentaci, identifikovat posluchače a stanovit její cíl
- Udržet pozornost posluchačů
- Efektivně pracovat s hlasem, vhodně klást otázky a pohotově na ně odpovídat
- Využívat při prezentaci různé typy programů a technických pomůcek
- Zvládat trému a využít ji jako sebemotivující faktor
- Reagovat na nestandardní situace
- Zvládat námitky a připomínky
- Ovládat své emoční projevy a směřovat ke klidnému a vyrovnanému projevu s převahou
- Zvládat kritiku a využít pozitivní ohlasy
- Získávat na důvěře a respektu díky své prezentační dovednosti

Délka kurzu:

2 x 8 hodin (dva dny)

Základní cena kurzu:

5.600 Kč bez DPH

Hlavní témata

- Rozbor úvodní prezentace účastníků
- Příprava prezentace
- Struktura prezentace
- Rozvoj rétoriky
- Nástroje prezentace
- Zvládání trémy
- Zvládání krizových a nepříjemných situací během prezentace

Poptávka po firemním kurzu na míru

Business etiketa

Cíl workshopu:

Osvojit si základní pravidla společenského chování pří různých příležitostech
a situacích soukromého i pracovního života.

Délka kurzu:

8 hodin (jeden den)

Základní cena kurzu:

3.500 Kč bez DPH

Hlavní témata

Úvod a stanovení cílů účastníků
- Práce s osobními zkušenostmi a očekáváními účastníků
- Dovednost sdělení pocitu
- Etiketa a takt
- Takt v rozmluvě
Pravidlo společensky významnějšího
- Přednosti a představování
- Oslovování a představování
Návštěvy
- Pracovní návštěvy
- Soukromé návštěvy
- Zdravení a podávání ruky
- 10 vteřin rozhodne
Profesionální image
- Ženy
- Muži
- Zásady oblečení a doplňků
- Práce s oděvem a doplňky při obchodním jednání
Doprovod a kolektiv
- Trénink s oděvem
- Zásady při bufetu, občerstvení a pracovním stolování
Závěr

Poptávka po firemním kurzu na míru

Marketingová komunikace v praxi

Co se v tréninku naučíte:

Získat základní teoretickou i praktickou znalost a orientaci v problematice marketingové
komunikace, jako jednoho nástroje marketingového mixu. Pochopit jeho
specifický význam při ovlivňování kupního rozhodování spotřebitelů a dosahování
dlouhodobého podnikatelského úspěchu firmy na trhu. Zorientovat se především
v nových komunikačních kanálech a možnostech jejich uplatnění.

Délka kurzu:

8 hodin (jeden den)

Základní cena kurzu:

3.500 Kč bez DPH

Hlavní témata:

Úvod do marketingové komunikace:
- Teoretická východiska marketingové komunikace
- Souvislost marketingové komunikace s ostatními nástroji marketingového mixu
- Cíle a strategie marketingové komunikace
Marketingové nástroje komunikačního mixu
- Reklama, podpora prodeje a přímý marketing
- Public relations, osobní prodej a sponzoring
- Internetová a on-line marketingová komunikace, virální marketing
- Guerilla marketing
- Buzz marketing
Etické aspekty (legislativní rámec a regulace)
Plánování marketingové komunikační kampaně
- Příprava, realizace, kontrola marketingové kampaně
- Tvorba rozpočtu na komunikaci ve firmě
- Možnosti měření efektivnosti marketingové komunikace firmy

Poptávka po firemním kurzu na míru

Pozitivní asertivita na pracovišti i doma

Co se v tréninku naučíte:

Intenzivní kurz, který Vám umožní lépe pochopit chování druhých lidí. Naučíte
se efektivně řídit vztahy a účinně se prosazovat v jednání s jinými osobami. Taktéž
získáte znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí konfliktních situací. Naučíme
Vás chápat asertivitu jako nástroj vedoucí k lepšímu pochopení sebe sama
a svých vztahů k okolí. Asertivní jednání pomůže předcházet frustraci a zvyšovat
produktivitu práce. Získáte vnitřní rovnováhu a jistotu ve svém projevu.

Délka kurzu:

8 hodin (jeden den)

Základní cena kurzu:

3.500 Kč bez DPH

Hlavní témata:

Ověření základních asertivních dovedností a identifikační cvičení
- Práce s tréninkovými úlohami a příklady z praxe účastníků
Princip budování autority – získávání respektu – ASERTIVITA
- Autorita na základě dvou vyvážených složek
- Posílení složky RESPEKT pomocí asertivity
Pozitivní asertivita
- Asertivní pravidla v praxi manažera
- Asertivní techniky
- Důsledný k pravidlům, vstřícný k lidem
Obrana proti manipulaci, vydírání a nátlaku
- Asertivní postoje
- Udržení klidu a nadhledu
- Práce s hlasem a řečí těla
- Trénink manažerských asertivních situací

Poptávka po firemním kurzu na míru

Vnitrofiremní komunikace

Co se v tréninku naučíte:

Cílem praktického nácviku je upevnění a zajištění efektivní komunikace uvnitř
týmu /firmy tak, aby neprobíhala jednosměrně, aby fungovaly zpětné vazby,
nevznikalo napětí apod.
Globálním cílem je nastavení správného chodu organizace a optimálního pracovního
výkonu všech zaměstnanců.

Délka kurzu:

8 hodin (jeden den)

Základní cena kurzu:

3.500 Kč bez DPH

Hlavní témata:

- Komunikační dovednosti jako pracovní nástroj
- Řeč těla a její efektivní využití
- Komunikační styly - přizpůsobení komunikace situaci a partnerovi
- Rozvoj interní komunikace
- Komunikace v rozdílných pracovních pozicích (nadřízení vs. podřízení)
- Porozumění – východisko kooperativních procesů
- Firemní komunikační bariéry
- Úzká místa firemní komunikace
- Správný výběr komunikačního kanálu
- Komunikace na poradách a mítincích

Poptávka po firemním kurzu na míru

Leadership v manažerské praxi

Co se v tréninku naučíte

Leadership je schopnost vést a inspirovat druhé. Naučíte se posunout své vedoucí
schopnosti dále. Dozvíte se konkrétní tipy a nástroje, jak vybudovat fungující tým,
jak komunikovat firemní vizi, či jak umět zažehnout motivaci lidí i po X letech.
Čeká vás úderný a svižný workshop.

Délka kurzu:

2 x 8 hodin (dva dny)

Základní cena kurzu:

5.600 Kč bez DPH

Hlavní témata:

Leadership
- formální a neformální autorita
- osobnostní předpoklady a kompetence
Styly řízení a optimalizace vlastního stylu
- manažerské styly a jejich efektivita
- výhody a nevýhody jednotlivých stylů řízení
- diagnostika vlastního řídícího stylu
- volba stylu vedení dle situace a pro jednotlivé členy týmu
Delegování
- nácvik technik delegování
- co delegovat a co ne
- faktory ovlivňující delegování
- přínosy delegování
- překážky delegování
Motivace pracovníků
- typy motivace, finanční a nefinanční motivace
- co motivuje různé typy lidí
- způsoby jak efektivně motivovat pracovníky
- osvědčené modely motivace a jejich nácvik v praxi
Motivační faktory
- uznání, zapojení, odpovědnost, úspěch

Poptávka po firemním kurzu na míru

Mentoring / Koučink - osobnostní rozvoj

Co se v tréninku naučíte:

Hlavním cílem mentoringu je předání zkušeností mentora menteemu (mentorovanému).
Mentor působí jako průvodce v určité oblasti či tématu a pomáhá
menteemu nalézt správný směr či řešení.

Délka kurzu:

8 hodin (jeden den)

Základní cena kurzu:

3.500 Kč bez DPH

Hlavní témata:

- Vysvětlení pojmů mentor, konzultant, facilitátor, kouč
- Role mentora (partnerství), identifikace s rolí mentora
- Klíčové mentorské dovednosti
- Význam a přínosy pro tým/firmu
- Zásady účinné komunikace mentora
- Odhadování lidí - první dojem (vzhled, chování, vyjadřování)
- Efektivní komunikace mezi mentorem a menteem
- Motivace menteeho
- Použití zpětné vazby
- Základy typologie osobnosti
- Zásady vedení mentorského rozhovoru
- Jak sdělovat pochvalu a kritiku
- Předávání výsledků mentoringu – komu a co
- Proces mentoringu
- Vytvoření scénáře a jeho uplatňování

Poptávka po firemním kurzu na míru

Argumentace a rétorika

Co se v tréninku naučíte:

- Zažije si různé argumentační strategie
- Naučí se argumentovat nadřízeným, kolegům, podřízeným, zákazníkovi.
- Naučí se jasně prezentovat své myšlenky, dokáže obhájit svá stanoviska.
- Ovládne techniky argumentace a přesvědčování.
- Odhalí neupřímnost a naučí se reagovat na záludné otázky

Délka kurzu:

8 hodin (jeden den)

Základní cena kurzu:

3.500 Kč bez DPH

Hlavní témata

- Kritické myšlení a argumentace
- Význam umění argumentace
- Faktory ovlivňující účinnou argumentaci
- Příprava argumentů
- Odhadnutí silných a slabých argumentů
- Příprava na možné námitky
- Techniky uvažování a přesvědčování
- Techniky vyvracení argumentů
- Argumentace podle cílů vyjednávání
- Zásady a zákonitosti monologu a dialogu
- Technika výslovnosti, modulace hlasu a frázování
- Osobnost řečníka
- Emoce, empatie a takt
- Prvky diskuse
- Verbální a nonverbální komunikace

Poptávka po firemním kurzu na míru

Stress-management a obrana před vyhořením

Co se v tréninku naučíte

Pomoci zaměstnancům z časově a psychicky náročných oborů a povolání zvládat
každodenní nápor na psychiku a podvědomí. Rozvíjet osobní schopnost odolávat
tlaku a pracovat pod stresem a v psychicky náročném prostředí. Posílit schopnost
regenerace a čerpání sil díky vlastním zdrojům a psychické odolnosti.

Délka kurzu:

7 hodin (jeden den)

Základní cena kurzu:

3.950 Kč bez DPH

Hlavní témata

- Detekce stresorů v osobním a pracovním životě
- Biologická podstata stresu
- Tři fáze stresové reakce
- Techniky budování odolnosti vůči stresorům
- Osobní odpovědnost a vliv na okolí
- Posilování odolnosti vůči časovému i vztahovému stresu
- Pět stádií syndromu vyhoření
- Průběh, ohrožení a působení syndromu vyhoření
- Obrana proti vyhoření v různých stádiích
- Detekce stádia syndromu vyhoření
- Osobnostní a relaxační cvičení a cviky pro posílení psychické odolnosti
- Práce s plánem uplatnění poznatků v praxi

Prezenční formou pořádáme kurzy v učebně našeho partnera: AIVD – Karlovo náměstí 14, Praha 2
Kurzy vede Mgr. Petr Bohuslav, metodik a šéflektor ALTUS Training Center, s.r.o.

Poptávka po firemním kurzu na míru

Finance pro nefinanční manažery

Co se v tréninku naučíte:

Cílem kurzu bude pochopení ekonomických vztahů a principů finančního řízení
podniku. Podnik totiž neřídí pouze finanční ředitel, ale především nefinanční
manažeři svými každodenními aktivitami a rozhodnutími. Proto i nefinanční manažer
musí rozumět podstatě financí a finančního řízení podniku, jeho zásadám
a praktickým procesům finančního řízení.

Délka kurzu:

8 hodin (jeden den)

Základní cena kurzu:

3.500 Kč bez DPH

Hlavní témata:

- Hodnota peněz v čase a budoucí hodnota peněz
- Inflace, deflace
- Majetek, kapitálové a peněžní zhodnocení
- Dobré vs. špatné dluhy
- Zdroje financování: úvěry vs. půjčky
- Moje vs. cizí peníze
- Zhodnocování peněz vlastníků a investorů
- Ekonomická realita podniku: účetní výkazy
- Oběhový cyklus peněz: pohledávky, závazky, zásoby
- Sledování Cash Flow a likvidity
- Financovat či nefinancovat?
- Investiční rozhodování

Poptávka po firemním kurzu na míru

Vyjednávání a argumentace

Co se v tréninku naučíte

Připravit se na vyjednávání a zvolit správnou strategii vyjednávání. Znát dobře
potřeby a možnosti protistrany a sám mít jasno, čeho a jak chci dosáhnout.

Délka kurzu:

8 hodin (jeden den)

Základní cena kurzu:

3.500 Kč bez DPH

Hlavní témata

- Druhy vyjednávání, dovednosti vyjednavače
- Příprava strategie vyjednávání
- Definice cíle, limitní pozice, BATNA
- Taktiky a metody (postup, fáze vyjednávání, techniky, argumentace)
- Osobnost a emoce (osobnostní typy, racio versus emoce)
- Řeč těla při vyjednávání a jak ji využít
- Komunikace a manipulace (typy manipulace a obrana, asertivita ve vyjednávání)
- Obtížné situace (časový faktor, otázky, námitky, konflikty a jak je zvládat)
- Vyjednávací techniky

Poptávka po firemním kurzu na míru

Klíčové prvky personálního marketingu

Co se v tréninku naučíte:

Účastníci se naučí stabilizovat zaměstnance na současných pozicích a rozvíjet
jejich potenciál díky jejich vnitřní motivaci a budování správné firemní kultury pro
daný obor. Zaměření na služby, výrobu i management dává prostor pro správné
uchopení tématu personálního marketingu ve všech oblastech z pozice zaměstnance,
nadřízeného, personalisty, úředníka i dalších profesí.

Délka kurzu:

8 hodin (jeden den)

Základní cena kurzu:

3.500 Kč bez DPH

Hlavní témata:

- Základní prvky marketingu
- Marketingové prostředí a analýzy z pohledu personálních zdrojů
- Nábor a výběr spolupracovníků
- Adaptační proces v pracovním cyklu zaměstnance
- Role managementu v personálním marketingu
- Práce s firemní kulturou a stanovení odpovědnosti a pravomocí
- Firemní kultura kooperace a rozvoje lidských zdrojů
- Stabilní týmy a jejich kooperativní propojení
- Přehled prvků úspěšného personálního marketingu
- Rozvoj personálního marketingu v různých etapách ekonomického cyklu
- Mezigenerační spolupráce a práce s různými generacemi při rozvoji týmu

Poptávka po firemním kurzu na míru

Interview management
– systém hodnotících rozhovorů

Co se v tréninku naučíte

Zásadním způsobem rozšířit a upevnit, stanovit si správný cíl a dosáhnout jej,
vést dialog a správně reagovat na námitky, výmluvy a další manipulativní jednání.
Udržet kontrolu ve vypjatých situacích, řešit spory podle zásad efektivně
a smysluplně. Pozitivní asertivitu při řešení sporů.

Délka kurzu:

8 hodin (jeden den)

Základní cena kurzu:

3.500 Kč bez DPH

Hlavní témata

Úvod a seznámení s cíli kurzu
- stanovení individuálních cílů a očekávání účastníků
- rozbor připravených situací a potvrzení reálnosti situací z přípravy
Základy Douglas McGregorova principu pro 21. století
- Nefinanční motivace vztahem
- Moderní model řízení v praxi
Realita dovedností: první trénink se zadanými typy rozhovorů
- Rozbor videozáznamu z pohledu úspěšnosti dosažení cíle
- Jak uplatnit obrácené Y?
Trénink opravených návyků a budování nových stereotypů
- Dovednost vést rozhovor.
- Dovednost směřování k cíli.
- Dovednost argumentace a vyvážené zpětné vazby
- Dovednost ukončit rozhovor
Závěr kurzu, osobní akční plány a diskuse s lektorem

Poptávka po firemním kurzu na míru

Kreativní myšlení, rozvoj paměti a koncentrace

Co se v tréninku naučíte

Poradíme vám jak posunout, případně nastartovat vaše kreativní myšlení. Naučíme vás, jak se profesionálně koncentrovat a zdravě motivovat. Nácvik konkrétních modelových
situací a případových studií bude probíhat s použitím projekční techniky.

Délka kurzu:

8 hodin (jeden den)

Základní cena kurzu:

3.500 Kč bez DPH

Hlavní témata

- Ovládnutí profesionální koncentrace
- Cílevědomá činnost rychleji, přesněji a s nízkým % chyb
- Jak úspěšně zvládat náročné studijní a pracovní projekty
- Počáteční nadšení vs. snadné vyhoření
- Porazte vlastní prokrastinační tendence
- Praktické nácviky pro správnou koncentraci
- Vše důležité o paměti
- Jak si během pár minut spolehlivě zapamatovat křestní jména v novém kolektivu
- Jak pomocí paměťové asociační listiny úspěšně argumentovat
- Intenzívní nácviky triků pro zapamatování velkého množství informací
- Odstranění rušivých návyků
- Techniky efektivního naslouchání a kladení otázek
- Trénink vyrovnaného jednání v situacích, které mi v reálném životě „dávají zabrat“
- Jak zabránit „schodovému efektu“
- Typologie konfliktních situací a jedinců
- Trénink získaných dovedností prostřednictvím modelových situací mezi účastníky

Poptávka po firemním kurzu na míru

Emoční inteligence

Co se v tréninku naučíte

Rozvoj osobnosti v oblasti sounáležitosti s druhými, lepší porozumění ostatním
a rozvoj akceptovatelnosti v kritických situacích. Zvládat vlastní emoce i emoce
druhých lidí a účinně s nimi pracovat. Analyzovat projevy emoční inteligence.
Komunikovat empaticky a předejít náročným a konfliktním situacím.

Délka kurzu:

8 hodin (jeden den)

Základní cena kurzu:

3.500 Kč bez DPH

Hlavní témata

Co je emoční inteligence
- emoce součástí lidské inteligence
- schopnost vnímat emoce
Čtyři složky EQ
- vnímání emocí
- Užití emocí k podpoře myšlení
- porozumění emocím
- řízení emocí
Stres a zvládání emocí
- tlak a stres
- vymezení stresu a jeho druhy
Zdroje stresu a expozice emocí
- objektivní faktory zátěže
- drobné denní situace podílející se na vzniku stresu
- osobní faktory zátěže
- psychosociální zátěž

Poptávka po firemním kurzu na míru

Adaptační proces = imunita proti fluktuaci

Co se v tréninku naučíte:

Seznámit účastníky s nastavením efektivních standardů adaptace zaměstnance
a s postupem jak rychle a jednoduše začlenit nové zaměstnance do týmů spolupracovníků.

Délka kurzu:

8 hodin (jeden den)

Základní cena kurzu:

3.500 Kč bez DPH

Hlavní témata:

Úvod, seznámení s cíli a programem, očekávání
Problematika adaptace zaměstnanců na nové podmínky organizace
- Specifika sociální a profesní adaptace
- Význam adaptačních programů
- Zkušební a adaptační doba – rozdíl a cíle
- Problematika úvodního rozhovoru
-Co udělat pro efektivní adaptaci - rámec daný hodnotícím systémem
- Nejvhodnější výběr (adaptace, orientace, tailoring – „místo na míru“)
- Hlediska zařazení zaměstnance na pracoviště
- Nastavení adaptačního plánu – indikátory úspěšné adaptace
- Stanovení efektivního postupu zaškolení zaměstnance
- Průběžná kontrola (ve zkušební době/na nové pozici)
- Vyhodnocení zkušební doby – struktura pohovoru
- Plány osobního rozvoje a kariérního postupu v rámci organizace
Jak nastavit adaptační plán
- Závazný dokument pro obě strany
- Co nejkonkrétnější kroky v rámci zaškolení
- Nastavení termínů
- Co lze kontrolovat a vyhodnocovat
- Podpora a hodnocení
- Vyhodnocení
Školení a rozvojový program
- Úvodní školení, orientace a seznámení
- Příprava sady školení pro nováčky
- Stínování a zaškolování v praxi
- Role mentora a co se od něj očekává
- Ověření získaných znalostí a dovedností

Poptávka po firemním kurzu na míru

Komunikace na sociálních sítích

Co se v tréninku naučíte:

Řízení vztahů s veřejností prostřednictvím jednotlivých digitálních komunikačních kanálů. Rozvíjet schopnost odpovědných zaměstnanců budovat povědomí a dobré
jméno firmy i prostřednictvím sociálních sítí a dalších síťových a mobilních technologií. Diferencovat cílové skupiny na sociálních sítí a vytváření komunit na základě
sociálního průzkumu a aktivity.

Délka kurzu:

8 hodin (jeden den)

Základní cena kurzu:

3.500 Kč bez DPH

Hlavní témata:

- Seznámení s tématem a stanovení očekávání účastníků v oblasti sociálních sítí
- Vztahy s veřejností
- Mediální prostředí - specifika internetového prostředí
  (Výhody a nevýhody)
  (Vhodné kanály pro různé cílové skupiny)
- Internet jako médium
- Sociální sítě - současnost
- Twitter
- Facebook
- Tvorba obsahu
- Aktualizace dat
- Nároky na správu a adaptaci obsahu
- Typ a kvalita interakce
- Hodnocení efektivity
- Konkrétní rady a návody k tvorbě sociální PR v prostředí internetu
- Práce s Plánem uplatnění dovedností v praxi - akční plán změn

Poptávka po firemním kurzu na míru

Péče o zákazníka – cross selling a up-selling

Co se v tréninku naučíte:

- Stát se profesní autoritou pro partnery a odběratele a zákazníky
- Využívat postavení autority v praxi jednání o dodávkách, objednávkách a dalším rozvoji spolupráce
- Znalosti v merchandisingu převádět do praxe přímo na prodejních plochách
- Využít komunikační dovednosti v praxi
- Správně vyjednávat a prosadit se v obchodním vztahu
- Komunikovat i po uzavření obchodu a tvořit předpoklady pro následnou spolupráci
- Zvládat námitky a připomínky

Délka kurzu:

2 x 8 hodin (dva dny)

Základní cena kurzu:

5.600 Kč bez DPH

Hlavní témata:

- Budování autority obchodníka
- Opakování prvků Merchandisingu
- Druhotný prodej jako základní disciplína jednání s odběrateli
- Psychologie prodeje v praxi
- Trénink prezentačních dovedností v rámci obchodu
- Prohloubení dovedností v oblasti obchodního vyjednávání
- Trénink vyjednávacích technik
- Praktické využití techniky aktivního naslouchání
- Zvládání komunikačních bariér - trénink a cvičení
- Komunikační typy – trénink a cvičení
- Aktivní naslouchání – trénink a cvičení
- Vedení obchodního jednání
- Prezentační dovednosti v praxi
- Osobní rozvoj v praxi, shrnutí, akční plán

Poptávka po firemním kurzu na míru

Komunikace na stížnost či reklamaci

Délka školení

Dva dny (16 hodin)

Cílová skupina

Pomocí technik z tohoto kurzu se účastníci naučí změnit postoj zákazníka během reklamace z postoje soupeře na postoj spojence při hledání řešení.

Základní cena kurzu:

5.600 Kč bez DPH

Nejste plátci DPH? Tak jej zbytečně neplaťte a ušetřete 21%! Více informací.

Poptávka po firemním kurzu na míru

Co vás v kurzu naučíme?

 • Jednání se zákazníkem
 • Vyjednávání se zákazníkem
 • Trénink jednání s obtížnými typy zákazníků
 • Zvládání a prevence stresu
 • Pozitivní asertivita
 • Shrnutí, akční plán, závěr

Podrobná osnova kurzu

 

Prokrastinace

Co se v tréninku naučíte:

Seznámíte se se základní problematikou prokrastinace, vysvětlíme Vám, co je a co
není prokrastinace, pochopíte její příčiny, naučíte se je analyzovat a seznámíte
se s nejčastějšími nástroji pro snižování, či odstranění prokrastinace. Výsledkem
bude dosažení vyšší výkonnosti a spokojenosti nejen v práci, ale i v osobním
životě, který tak bude lépe a efektivněji naplněn.

Délka kurzu:

7 hodin (jeden den)

Základní cena kurzu:

3.950 Kč bez DPH

Hlavní témata:

- Definice, základní pojmy, co je a co není prokrastinace
- Prokrastinace a její vývoj
- Nejistoty, odlišnosti, stres a tlak
- Omyly a předsudky v boji proti prokrastinaci
- Čtyři základní principy pro pochopení vzniku prokrastinace
- Čas jako hodnota
- Vnitřní a vnější motivace, úspěch a spokojenost
- Disciplína a seberegulace, kognitivní zdroje
- Rozhodovací paralýza
- Vybrané nástroje pro efektivní boj s prokrastinací
- Budování osobní vize
- Řízený time management
- Vytváření zdravých návyků
- Zdravý životní styl

Prezenční formou pořádáme kurzy v učebně našeho partnera: AIVD – Karlovo náměstí 14, Praha 2
Kurzy vede Mgr. Petr Bohuslav, metodik a šéflektor ALTUS Training Center, s.r.o.

Poptávka po firemním kurzu na míru

Chování v zátěžových situacích

Co se v tréninku naučíte

Účastníci budou umět stanovit, co je zátěžová situace. Naučí se odlišovat chování
v zátěžové situaci od běžného chování. Zapojí svou emoční inteligenci při řešení
zátěže tak, aby vlastní zátěž byla pro okolí příkladem profesionality a rozvahy.
Důležitým bodem je i nutné uvolnění a zvládnutí vlastních pocitů a zátěžových
stavů jako prevence proti šokovým stavům a nepředloženému chování v zátěži.
Účastníci se naučí principy transakční analýzy pro zvládnutí interakce s ostatními
v zátěžové situaci. Naučí se také zrychlit a prohloubit adaptační proces při
tréninku a nácviku zátěžových situací.

Délka kurzu:

7 hodin (jeden den)

Základní cena kurzu:

3.500 Kč bez DPH

Hlavní témata

- Behaviorální teorie
- Co je chování a reakce
- Podnět a archetypální vzorce chování - útok a útěk
- Transakční analýza
- Zátěž a její zdroje
- Adaptační syndrom
- Adaptace na zátěžové situace
- Uvolnění po zátěži a zvyšování odolnosti

Prezenční formou pořádáme kurzy v učebně našeho partnera: AIVD – Karlovo náměstí 14, Praha 2
Kurzy vede Mgr. Petr Bohuslav, metodik a šéflektor ALTUS Training Center, s.r.o.

Poptávka po firemním kurzu na míru

Efektivní komunikace

Co se v tréninku naučíte:

V tomto kurzu zlepšíme komunikační dovednosti účastníků a po prvotní
sebereflexi a cvičeních na porozumění a sebeprezentaci se naučíme dvě
techniky efektivní komunikace. V obou případech pak na konkrétních příkladech
vyzkoušíme, jak mnoho je nutné investovat do vzájemného porozumění
při snaze o efektivní komunikaci v rámci firemní struktury i v osobním životě.
Naučíme se rozeznat různé komunikační typy a jejich detenci využít při úpravě
formy komunikace s nimi. Každý účastník si sám provede diagnostiku vlastního
komunikačního typu a ovládne tak důležitou techniku zvládání komunikace
na profesionální úrovni..

Délka kurzu:

7 hodin (jeden den)

Základní cena kurzu:

3.950 Kč bez DPH

Hlavní témata:

- Komunikace jako nástroj porozumění
- Shoda, nebo porozumění?
- Komunikační typy
- Jak rozpoznat komunikační typ protějšku
- Jak jednat s různými typy lidí
- Zkreslení, nedorozumění, konflikt
- Řešení složitých situací v komunikaci a porozumění
- Profesní nebo přirozená empatie?
- Profesionální komunikace po telefonu
- Další komunikační kanály a jejich role

Prezenční formou pořádáme kurzy v učebně našeho partnera: AIVD – Karlovo náměstí 14, Praha 2
Kurzy vede Mgr. Petr Bohuslav, metodik a šéflektor ALTUS Training Center, s.r.o.

Poptávka po firemním kurzu na míru